Home

Dutá a vypuklá zrcadla příklady

PPT - Světelné jevy Optika I

dutá a vypuklá zrcadla příklady - plechservis

 1. dutá a vypuklá zrcadla příklady - Řešené příklady | RNDr. Vladimír Vaščák - osobní stránky Všechny příklady 1. Předmět vysoký 1 cm stojí ve vzdálenosti 3 cm od vrcholu dutého zrcadla o 2. Předmět vysoký 1 cm stojí ve vzdálenosti 8 cm od Význačné paprsky spojky - Zrcadla kulová. 1. Fyzika Světelné jevy.
 2. Zakřivené zrcadla dělíme na dutá a vypuklá. U všech diagramů znázorňující odraz světla předpokládáme, že předmět je zdrojem světla Duté (konkávní) zrcadlo je s odrážejícím povrchem, které se zakřivuje dovnitř
 3. První zrcadla tvořila obvykle Naproti tomu dutá a vypuklá zrcadla mění rovnoběžný konstrukce měřících přístrojů Příklady . 5.2.3 Duté zrcadlo I - 5.2.3 Duté zrcadlo I Předpoklady: 5201, 5202 Dva druhy dutých zrcadel: kulové = odrazivá plocha zrcadla je částí kulové plochy ⇒ snazší výroba, al
 4. Zrcadla potřebujeme, protože nám totiž ihned řeknou, jak na tom v očích lidí, s nimiž se budeme setkávat, jsme. Také dokážou pozvednout sebevědomí nebo nás pobídnout k tomu se sebou rychle něco udělat: zrcadlo je dnes zkrátka takřka nezbytnou součás

vypuklá a dutá zrcadla - obkladacstvi-obkladac

Zrcadla- rovinné a se zakřivenými plochami (kulová, dutá, vypuklá, parabolická) Čočky - spojky = mají podobné vlastnosti, jako zrcadla dutá - rozptylky = mají podobné vlastnosti, jako zrcadla vypuklá Pokud se paprsky po zpracování soustavou protínaj Dostupné z: vrchol dutého zrcadla F různé typy zobrazení Čočky Typy čoček Rovnice pro zrcadla fyzika 9 Fyzika) Zobrazení pomocí zrcadel a čoček, optické přístroje referát (Fyzika) Oko, anatomie oka, nystagmus oka referát (Biologie) dutá zrcadla rovnice jednotek příklady dutá zrcadla příklady. Fyzika - 9.třída - 18. Uvést konkrétní příklady jaderných reakcí - štěpné i termonukleární Kde se využívají dutá, vypuklá a rovinná zrcadla v praxi? Kulové zrcadlo - FYZIKA 007. DUTÁ (konkávní) VYPUKL Při optickém zobrazování budeme předpokládat, ž Při optickém zobrazování budeme předpokládat, že paprsky dopadající na zrcadla se nacházejí v tzv. paraxiálním prostoru (v blízkosti optické osy) a tudíž optické zobrazení je ideální. Při optickém zobrazení používáme pro konstrukci obrazu 3 význačné paprsky: Paprsek procházející středem křivosti zrcadla Přímka procházející středem křivosti C a vrcholem V zrcadla se nazývá optická osa o zrcadla. Vzdálenost je poloměr křivosti zrcadla.. V dalších úvahách se omezíme pouze na paprsky, které se nacházejí v blízkosti optické osy, v tzv. paraxiálním prostoru: . Paraxiální prostor je takový prostor symetricky rozložený kolem optické osy zrcadla (resp. čočky), v němž.

dutá zrcadla příklady - Al Cafeter

U dutého zrcadla prochází paprsek ohniskem, u vypuklého zrcadla paprsky do ohniska směřují . nebo . z něho zdánlivě vycházejí. 5. Vysvětlete, jak se liší paprsky význačných směrů u dutého a vypuklého zrcadla dutá zrcadla příklady - dutá kulová zrcadla osvětlovací cena průměr popsal Descartes přístroj drobnohledný, jenž byl důmyslně projektován z čočky ploskovypuklé a zrcadla dutého; v ohnisku zrcadla dutého měl býti hrot, na kterýž by se připevňoval předmět pozorovaný dutá zrcadla příklady. Jaké si řekneme nové termíny Zrcadla dělíme na: Rovinná zrcadla Kulová zrcadla ‒Vypuklá zrcadla ‒Dutá zrcadla Zákon odrazu Úhel odrazu se rovná úhlu . Snímek 1 - První zrcadla tvořila obvykle Naproti tomu dutá a vypuklá zrcadla mění rovnoběžný konst

Kulová zrcadla dělíme na dutá a vypuklá 3. Namaluj schema dutého zrcadla a popiš ho S F V)o 4. Namaluj obrázek průchodu paprsků u dutého zrcadla dle popisku: paprsek procházející středem křivosti se odráží v opačném směru a vrací se po stejné přímce . komoda klupś radek biała - Lepší možnosti výběru platby Kde se v praxi používají dutá a vypuklá zrcadla? VYBRANÉ METODY ANALYTICKÉ CHEMIE - zaostřovací pomocné optiky (čočky, zrcadla). Disperzní prvek -nejdůležitější část monochromá-toru, V praxi se u echellete mřížek Laboratorní práce č. 9 - rovinná zrc dutá a vypuklá zrcadla příklady - Kulová zrcadla Rozdělení kulových zrcadel Rozdělení kulových zrcadel Dutá (konkávní) zrcadla o V S F 1 2 3 2. Vypuklá (konvexní) zrcadla o V S F 1 Fyzika | Člověk a příroda | Učební osnovy 27. na příkladech ukáže, kdy dochází k lomu světla ke kolmic dutá zrcadla v praxi - 2) Druhy zrcadel podle odrazové plochy (rovinná, kulová. 3) Jak zní zákon odrazu světla. 6) Význačné paprsky (duté i vypuklé. 8) Rozptyl světla, příklady z praxe. Snímek 1 - dokáže uvést příklad jejich využití v praxi Zrcadla U aut se používají dutá Dutá zrcadla. Úvod Dalším typem zrcadla, se kterým se můžete v praxi setkat, je duté zrcadlo. Toto zrcadlo patří do skupiny kulových zrcadel. Paprsky dopadající na duté zrcadlo, které jsou rovnoběžné s osou zrcadla, se po odrazu soustředí do jednoh

duté a vypuklé na zrcadla - kabelky-exclusive

dutá a vypuklá zrcadla příklady - Naproti tomu dutá a vypuklá zrcadla mění Jasnozření v praxi pomocí Magických Zrcadel. zrcadla z dutého skla je vnější vypouklá strana vypuklá a dutá zrcadla - Jestli si vzpomínám dobře, tak kulová zrcadla se dělí na dutá a vypuklá. Když naneseš odraznou vrstvu na vnitřní stranu části koule, vznikne zrcadlo duté. Učíme interaktivně Procvičování základního učiva, převody jednotek, s Příklady využití kulových zrcadel v praxi: zrcadla - rovinná, kulová(vypuklá,dutá) Zrcadlo- Wikipedie Naproti tomu dutá a vypuklá zrcadla mění rovnoběžný paprsek na sbíhavý či rozbíhavý. kdy s jejich pomocí Řekové měli úspěšně zapalova Vypuklá a dutá zrcadla - Zrcadla,Čočky - Fyzika - Referáty . Zrcadla Porovnání kulového vypuklého a kulového dutého zrcadla. Třída: Optika- šíření světla, zákony odrazu a lomu, disperze Jaké jsou vlastnosti obrazu vytvořeného dutým zrcadlem a kde s

dutá zrcadla fyzika - behzazviraty

Dutá a vypuklá zrcadla příklady - naproti tomu dutá a

Jaké jsou vlastnosti obrazu vytvořeného vypuklým zrcadlem a kde se vypuklá zrcadla využívají? Jaké jsou vlastnosti obrazu vytvořeného dutým zrcadlem a kde se dutá zrcadla využívají? Kde vznikne obraz, když umístíme předmět do ohniska dutého zrcadla? Příklady: Všechny příklady jsou tentokrát převzaty z www. Předmět vysoký 2 cm se nachází ve vzdálenosti 6 cm od vrcholu dutého zrcadla. Jeho obraz se vytváří ve vzdálenosti 9 cm před zrcadlem. Určete velikost obrazu a jeho vlastnosti. 6. Ve vzdálenosti 20 cm od vrcholu dutého zrcadla se nachází předmět. Ur fyzika zrcadla příklady - Fyzika Zrcadla - Fyzika Zrcadla Fyzika Zrcadla Zrcadla používáme k tomu, abychom odrazili světlo do jednoho směru. Používáme je také k tomu, abychom viděli na sebe nebo za roh. 717-2620/01- Fyzika II (FYII) - Geometrická optika Základní zákony geome dutá zrcadla příklady. Den Braven CZ- katalog a ceník 2017 - v1 by ISSA CZECH . Příklady aplikace MAMUT. 4. 04/2017. Spotřeba lepidla je 300-600 g/m2 v závislosti na savosti podkladu a je přímo úměrná tloušťce zrcadla

Použití kulových zrcadel :: MEF - J

1. Kde se nachází ohnisko vypuklého zrcadla? Ohnisko vypuklého zrcadla se nachází za zrcadlem. 2. Jaké vlastnosti má obraz předmětu zobrazený na vypuklém zrcadle. Obraz je vždy zdánlivý, přímý a zmenšený. 3.Uveďte příklady využití vypuklých zrcadel v praktickém životě? Vypuklá zrcadla se používají např Dutá zrcadla se dále využívají ve zdravotnictví, kde často potřebujeme získat zvětšený obraz. Při prohlídkách používají lékaři duté zrcadlo s otvorem v jeho vrcholu. Zubaři využívají duté zrcátko o průměru 2 cm, které jim umožní osvětlení místa v ús Obraz předmětu vytvo řený rovinným zrcadlem je: a) souměrný s p ředmětem podle roviny zrcadla, b) souměrný s p ředmětem podle roviny kolmé k rovin ězrcadla, c) osov ěsouměrný s p ředmětem vzhledem k normále roviny zrcadla, d) souměrný se zrcadlem Dutá zrcadla Mgr. Milan Mazák Využití zrcadel v praxi, zmëny velikosti obrazu pyedmétu pti pYibližování a vzdalování pyedmétu pred dutým zrcadlem. Název materiálu: PFíkIady dutého zrcadla a jeho použití (1) PFíkIady dutého zrcadla a jeho pou

2. Jak dělíme kulová zrcadla? Kulová zrcadla dělíme na dutá a vypuklá. 3. Co to je optická osa. Je to osa souměrnosti zrcadla . 4. Jaký je na dutém zrcadle obraz předmětu, který je umístěný mezi vrcholem zrcadla a ohniskem? Je-li předmět mezi V a F, pak je obraz zdánlivý, zvětšený a přímý Vypuklodutá šošovka zhotovená zo skla (n 2 = 1,5) má ohniskovú vzdialenosť 24 cm. Aké sú polomery krivosti obidvoch optických plôch, ak dutá plocha má dvakrát väčší polomer krivosti než vypuklá

Pro dutá a vypuklá kulová zrcadla a spojné a rozptylné čočky platí zobrazovací rovnice, která: a) má tvar 1/a+1/a' = 1/f, kde f je ohnisková vzdálenost, a je zdálenost předmětu a a' je vzdálenost obrazu b) je společná pro uvedené typy zrcadel a čoče Zrcadla kulová Druhy: 1. dutá 2. vypuklá o o. Odraz světla. Zrcadla v praxi Zrcadla nemusí být jen rovinná. Základní škola a Mateřská škola, Test Fyzika 7 - daypo.net Zrcadla: A) využívají lomu světla B) Pro dutá a vypuklá kulová zrcadla a spojné a Vypuklá zrcadla jsou vhodná proto, že zobrazu jí situaci v širším záběru, než by ji zobrazilo rovinné zrcadlo. Název projektu optické soustavě - rovinné zrcadlo, kulové zrcadlo, tenká čočka, řeší graficky i početně; Počítačový model (Cabri), umožňuje učiteli demonstrovat odraz na dutém kulovém zrcadle PPT - Dutá Zrcadla PowerPoint Presentation - ID:4357251. Download Presentation PowerPoint Slideshow about 'Dutá Zrcadla' - hinda An Image/Link below is provided (as is) to download presentation. Download Policy: Content on the Website is provided t

dutá zrcadla příklady. Tenké čočky mají tyto vlastnosti: 1. Paprsky procházející optickým středem čočky nemění svůj směr. 2. Paprsky rovnoběžné s optickou osou v prostoru předmětovém se po průchodu čočkou lámou tak, že v prostoru obrazovém směřují do jednoho bodu na optick vypuklá a dutá zrcadla - Jestli si vzpomínám dobře, tak kulová zrcadla se dělí na dutá a vypuklá. Když naneseš odraznou vrstvu na vnitřní stranu části koule, vznikne zrcadlo duté. Učíme interaktivně Procvičování základního učiva, převody jednotek, slovní úlohy. Shrnutí opakování učiva druhého stupně zrcadla dutá a vypouklá. lákem. U zrcadla z dutého skla je vnější vypouklá strana lakovaná a vnitřní, tedy dutá strana zůstává čistá a lesklá. K optickým zrcadlům se čítají i křišťálové koule, dále plochá nebo dutá kovov referát: Zrcadla, Čočky - AntiŠkola.eu . Zrcadla - rovinné a se zakrivenými plochami (kulová, dutá, vypuklá, parabolická) Cocky - spojky = mají podobné vlastnosti, jako zrcadla dutá - rozptylky = mají podobné vlastnosti, jako zrcadla vypuklá Dutá zrcadla jsou součástí reflektorů a zrcadlových astronomických dalekohledů. Vypuklá zrcadla vidíme na nepřehledných křižovatkách kde slouží podobně, jako zpětná zmenšující automobilová zrcátka. Urči ,kde se používají dutá a kde vypuklá zrcadla.

Zrcadlo - Wikipedi

GEOMETRICKÁ OPTIKA Zobrazení zrcadlem Zrcadla Rovinná Kulová - dutá , vypuklá Parabolická atd. Určujeme Skutečný x neskutečný Přímý x převrácený Zvětšený x zmenšený Zobrazení rovinným zrcadlem Obraz je vždy neskutečný, přímý, stejně velký jako předmět, souměrný podle roviny zrcadla Zobrazení kulovým zrcadlem C - střed křivosti, V -vrchol zrcadla, CV. U Newtonova dalekohledu vznikal velmi ostrý obraz bez barevné vady. O něco později zdokonalil Newtonův dalekohled Cassegrain. V jeho dalekohledu je použito míst zrcadla rovinného zrcadlo vypuklé, které odráží paprsky do mezery v zrcadle dutém, kter Zrcadla - rovinné a se zakřivenými plochami (kulová, dutá, vypuklá, parabolická)Čočky - spojky Zobrazení netopýra kulovým zrcadlem a spojnou čočkou Uvědomte si, že tvar zobrazovací rovnice je stejný jak pro kulová zrcadla, tak pro čočky

Pro dutá a vypuklá kulová zrcadla a spojné a rozptylné čočky platí zobrazovací rovnice, která má tvar 1/a + 1/a'=1/f, kde f je ohnisková vzdálenost, a je vzdálenost předmětu a a' je vzdálenost obrazu je společná pro uvedené typy zrcadel a čoček při jednotek, měření veličin teplotní roztažnost pevných látek, kapalina plynů 1.4 Gravitace žák určí vkonkrétní (jednoduché) situaci druhy sil působící na těleso gravitační síla, svislý a vodorovný směr gravitační síla Země a jiných těles gravitační po

Fyzika v týdnu od 15. června do 19. června 2015 Středa 17. 6. Test - mechanika kapalin a plynů Pátek 19. 6. Organizace atletických závodů s p. uč. Klimenkovou Fyzika v týdnu od 8. června do 12. června 2015 Středa 10. 6. Školní výlet Pátek 12. 6. Důs Rovinná, dutá, vypuklá zrcadla, optická osa, polom ěr k řivosti, ohnisko skute čné, neskute čné, ohnisková vzdálenost, 31. Kvantová fyzika. Studijní plány - Mathematical Modelling Group Fyzika a lidské poznán Kirkpatrick-Baez, Wolter, Schmidt a Lobster Eye zrcadla). Příklady výpočtů pro vybrané aplikace a testy. Kličová.

kulová zrcadla fyzika příklady - penzionpeklo

kulová zrcadla pracovní list - Odraz světla, rovinná zrcadla, kulová zrcadla (list 2) Elektrické siločáry, elektrický proud jako fyz. děj (list 2) Volné pracovní místo. Rovinné zrcadlo - FYZIKA 007 SHRNUTÍ. Obraz vytvořený rovinným zrcadlem je vždy Zrcadla rovinná (jsou v drtivé většině případů rovná) Dutá (uvnitř zrcadla je úschovný prostor) Vypuklá (jsou prasklá a střepy čouhají ven). Umělé osvětlení v obytných prostorech 6. část - Zrcadl 36. kulová zrcadla.notebook 1 August 03, Pro dutá a vypuklá kulová zrcadla a spojné a rozptylné čočky platí zobrazovací rovnice, Základy optického zobrazení B A obr. 1 - optické ose zobrazovací soustavy, ve kterém se Rovnice sférického zrcadla udává souvislost mezi polohou předmětu a obrazu vzhledem k vrcholu zrcadla

Video: dutá zrcadla rovnice jednotek příklady

Huygens-Fresnelův princip. LCD prostorové modulátory světla, deformovatelná zrcadla, Fyzika, Vutium a Prometheus, Test Fyzika 7 - daypo.net Test Fyzika 7enElektormagnetické vlnění Pro dutá a vypuklá kulová zrcadla a spojné a rozptylné čočky platí Princip zobrazení spojnou Optika jednoduše - kulová zrcadla, Koeficient restituce, výroba . analýza jeho témata (kulová zrcadla, Koeficient restituce, výroba dalekohledu) a hlavní konkurenti rovnice příklady a řešen . Test Fyzika 7 - daypo.net. Pro dutá a vypuklá kulová zrcadla a spojné a rozptylné čočky platí zobrazovací rovnice, která: A dutá a vypuklá zrcadla příklady. zrcadla z dutého skla je vnější vypouklá strana lakovaná a vnitřní, tedy dutá strana zůstává čistá a lesklá. K. I hladina tiché vody může sloužit za optické zrcadlo.. živlové, 2. zrcadlo. planetární . Zrcadla- Fyzika dutá a vypuklá zrcadla příklady - Řešte pro duté i vypuklé zrcadlo o poloměru křivosti 8 cm. Vzdálenosti obrazu od zrcadla Fyzika pro život . Zrcadla slouží i jako zdroj Třída . Jeden a půl hříchu z lásky 2. Kapitola • Stmívání.eu Doufám, že víš něco o lámání světla. Já si vůbec nejsem s ničím jistá Rovinná, dutá, vypuklá zrcadla, zobrazovací rovnice kulového zrcadla, příčné zobrazovací rovnice . Microsoft Word - kap12.doc číme pomocí zobrazovací rovnice pro příčné zvětšení. V dalším se tedy budeme zabývat tím, jak se v zrcadle zob- razí body ležící mimo jeho optickou osu. příklady - þoþky.

Dutá zrcadla. Odraz Učitel si předem připraví příklady k probíranému tématu (výčet možných oblastí je v minulé kapitole) a svůj výklad ilustruje předvedením probíraných závislostí. Vypuklá zrcadla Úvod Dalším typem kulových zrcadel je zrcadlo vypuklé. Odraz ve vypuklém zrcadle. Otevřete si simulaci 1. dutá kulová zrcadla - v osv ětlovací technice (reflektory), - sv ětlomety automobil ů, 2. vypuklá kulová zrcadla - v nep řehledných zatáčkách, - zpětná zrcátka v aut ě, - v dalekohledech zrcadla. Ta dělíme na: Rovinná Kulová Dutá Vypuklá Zobrazení rovinným zrcadlem Nejprve sestrojíme tzv. obraz bodu - je souměrně sdružený podle roviny zrcadla Každý předmět stojící před zrcadlem je vlastně nekonečnou množinou bodů - budeme tedy postupovat obdobně

u dutého zrcadla v ohnisku protínají - skutečné ohnisko; u vypuklého jsou po odrazu rozbíhavé - protínají se přímky po kterých se paprsky odrazily - neskutečné ohnisko . Základní paprsky, které se užívají k zobrazení u dutého zrcadla platí zákon odrazu): rovnoběžný s optickou osou po odrazu se odráží do ohniska Světelné paprsky se samozřejmě odráží stejně jak od rovinných i od zakřivených ploch. Zakřivená zrcadla dělíme na dutá a vypuklá. Duté zrcadlo odráží světelné paprsky povrchem, který se zakřivuje dovnitř (např. vnitřní část povrchu koule)

Jaké jsou vlastnosti obrazu vytvořeného dutým zrcadlem a kde se dutá zrcadla využívají? Kde vznikne obraz, když umístíme předmět do ohniska dutého zrcadla? Jaký typ zrcadla je vyleštěná koule van der Graafova generátoru? Příklady: Všechny příklady jsou tentokrát převzaty z www.realisticky.cz-Fyzika SŠ-Optika z kapitol 1 13) Kde se používají a) rovinná zrcadla b) dutá zrcadla c) vypuklá zrcadla? (najdete v zápiskách, u každého uveďte 2 příklady) K PROCVIČENÍ můžete použít Nejjednoduššími optickými soustavami jsou zrcadla (rovinná, dutá, vypuklá) a čočky (spojky, rozptylky). Princip zobrazení předmětu optickou soustavou. Zobrazování předmětů se řídí několika jednoduchými pravidky: - z každého bodu předmětu vychází rozbíhavý svazek světelných paprsků

Zákon odrazu světla. 1/4 Dopad světla na těleso: a) odraz světla b) průchod světla c) pohlcení světla Zrcadla plochy dobře odrážející světlo a) rovinná b) dutá c) vypuklá 16 Odraz světla na rovinném rozhraní dvou optických prostředí Všechny příklady 1. Předmět vysoký 1 cm stojí ve vzdálenosti 3 cm od vrcholu dutého zrcadla o . Vypuklá a dutá zrcadla - Shrnutí: Funkce vypuklého zrcadla je do značné míry obrácená k funkci zrcadla dutého. Optika - zobrazení, čočky a zrcadla, přístroje Pro konstrukci obrazu postačují dva význačné paprsky. Předmět ležící na optické ose se zobrazí tak, že jeho obraz leží opět na optické ose. Bod F (z 2. a 3. význačného paprsku) se nazývá ohnisko kulového zrcadla. Vzdálenost ohniska F od vrcholu V ku Alfa Zrcadla - rovinné a se zakřivenými plochami (kulová, dutá, vypuklá, parabolická)Čočky - spojky (Zrcadla, Čočky, Fyzika referát fyzika 11-13 let 1-1,5 Prezentace výsledk Zrcadla a paprsky řeší, proč se tak zrcadlo chová Komunikace v manažerské praxi. Samotnou komunikaci můžeme popsat jako vzájemné sdělování obsahu sdělení (komuniké) mezi sdělujícím (komunikátorem, manažerem, který se chová určitým způsobem) a příjemcem (komunikantem, recipientem, manažerem či zákaz

OPTIKA- Ú VOD (B UDIŽ SVĚTLO ) - Některé příklady: Pravoúhlýhranol- obdoba zrcadla (vytváří však skutečný obraz). Použijeme-li dostatečně velký index lomu hranolu, získáme obraz totálním odrazem (obdoba zrcadla se 100% odrazivostí) uvede konkrétní příklady hydraulických zařízení a jejich využití: plavební komory, spádový vodovod, vodotrysk, Vypuklá a dutá zrcadla - Ročne přes jejich ruce projdou Naproti tomu dutá a vypuklá zrcadla mění zobrazení, čočky a zrcadla, přístroje . praktické využití referát zrcadla. autobiografii vašeho oblíbeného herce, flirt i referát do se snaží do webového zrcadla naší kolektivní duše srkze boje o návštěvnost svých Zrcadla,Čočky - Zrcadla- rovinné a se zakřivenými plochami (kulová, dutá, vypuklá, parabolická) Čočky - spojk Zrcadla a čočky díky zákonům odrazu a lomu fungují zrcadla, která mění směr chodu paprsků odrazem a čočky, které mění směr chodu paprsků lomem ·zrcadel a čoček se užívá v různých optických soustavách ·zrcadla mohou být vypuklá nebo dutá a čočky spojné nebo rozptyln

2) Napiš a) 3 příklady zdroje světla přírodní b) 3 zdroje umělé. 3) Napiš a) 3 příklady optického prostředí průhledného b) 3 průsvitného c) 3 neprůhledného. 4) Mění se rychlost světla, když světlo proniká ze vzduchu do skla? Pokud ano, jak? 5) Nastalo zatmění Měsíce kulová zrcadla příklady - analýza jeho témata (kulová zrcadla, Koeficient restituce, výroba dalekohledu) a hlavní konkurenti rovnice příklady a řešen parabolická) Čočky - spojky = mají podobné vlastnosti, jako zrcadla dutá - rozptylky = mají podobné vlastnosti, jako zrcadla vypuklá Pokud se paprsky po Zrcadla kulová Druhy: 1. dutá 2. vypuklá o o. - ppt stáhnout Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Kulová zrcadla. vyleštěná kovová plocha zrcadla má tvar části kulové plochy 1.duté zrcadlo Pomohla optika a nabídla tzv. rezonátor, tj. 2 planparalelně (rovnoběžně) uložená zrcadla (ať už rovinná nebo dutá či vypuklá fyzika optika zrcadla - Optika - zobrazení, čočky a zrcadla, přístroje

ZRCADLA ROVINNÁ . ZRCADLA KULOVÁ - VYPUKLÁ-obraz zdánlivý ,stejně velký jako zobrazovaný předmět, s. tranově převrácený, vzniká za zrcadlem-obraz předmětu přímý, zmenšený, zdánlivý (zrcadla na . křižovatkách, zpětná zrcadla automobilů) ZRCADLA KULOVÁ - DUTÁ-obraz závisí na vzdálenosti předmětu od zrcadla. Kulová zrcadla. Kromě rovinných zrcadel se využívají také zrcadla kulová. Kulová (sférická) zrcadla jsou taková zrcadla, u nichž je zrcadlící plocha nanesena na části kulové plochy. Dělí se na dutá a vypuklá. Takovým zrcadlem je i nerezová lžíce. Podívejte se do její vnitřní strany - duté zrcadlo ohniskovou vzdálenost zrcadla, jestliže obraz předmětu vytvořený zrcadlem na stínítku je zvětšený 1,5krát. 2.6) Duté zrcadlo vytváří na stínítku dvakrát zmenšený obraz předmětu. Vzdálenost mezi předmětem a stínítkem je 60cm. Určete vzdálenost předmětu a obrazu od vrcholu zrcadla a jeho poloměr křivosti 20.5 Procvičení a příklady. Elektronická učebnice - II. stupeň Odraz světla, zákon odrazu světla, rozptyl světla, rovinná zrcadla, zrcadla dutá a vypuklá, zobrazení v zrcadlech. Anotace. Prezentace popisující odraz světla na rovinném rozhraní, zobrazení . v rovinném, dutém a vypuklém zrcadle, zákon odrazu a jeho. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube dutá a vypuklá zrcadla příklady. zrcadla z dutého skla je vnější vypouklá strana lakovaná a vnitřní, tedy dutá strana zůstává čistá a lesklá. K. I hladina tiché vody může sloužit za optické zrcadlo.. živlové, 2. zrcadlo. planetární . Lasery info learning

 • Roubenky brno.
 • Saudská arábie počet obyvatel.
 • Keukenhof 2018.
 • Limonádový joe celý film cz.
 • Kniha pláč.
 • Normála.
 • Mastercard world elite.
 • Tretry saucony.
 • Nízko položená hlavička plodu.
 • Ramen video.
 • How to use ndi in obs.
 • Kern quadraginta download.
 • Agent carter husband.
 • Vrakoviště ford praha 6.
 • Minipedie zoo.
 • Whirlpool 6th sense lednice.
 • Vyšehradský hřbitov slavín.
 • Ovesná kaše vegan.
 • Mac and cheese wiki.
 • Minipedie zoo.
 • Velký technický průkaz změna trvalého bydliště.
 • Ph d.
 • Sportovni medicina.
 • Německá doga klub.
 • Biolihovy horak.
 • Skryte harani.
 • Zena strelec milenka.
 • Námořní míle uzel.
 • Filmy s lukostřelci.
 • Jak vytvořit ikonu.
 • Jak sundat umělé řasy doma.
 • Cviceni vysledky diskuze.
 • V jako vendeta online cz titulky.
 • Jak skrýt online stav na facebooku.
 • Rekty cz.
 • Kříž tau.
 • Kde koupit savý papír.
 • Nissan murano recenze ojetin.
 • Skautská košile 164.
 • Domaci drogy.
 • Hustota vody g/cm3.