Home

Protější úhly

úhly. vrcholy. vzdělávací tabulka. Přehled pojmů sousední a protější strana, vrchol, úhel. Související materiály. Výstupní test z MAT (7. ročník) Cvičné testy (na doma) Výstupní test z MAT (7. ročník) Školní testy Kolmý hranol. Pracovní listy Kolmý hranol. Vrcholové úhly dvou protínajících se úseček jsou shodné. Prodloužíme-li stranu trojúhelníku, bude vždy vnější úhel větší než kterýkoliv protější úhel vnitřní. V každém trojúhelníku je součet kterýchkoliv dvou úhlů menší než dva pravé úhly

Mnohoúhelník se čtyřmi vrcholy, jehož protější strany jsou vždy stejně dlouhé a rovnoběžné. Všechny vnitřní úhly jsou pravé. Za zvláštní typ obdélníku lze považovat i čtverec (rovnostranný obdélník). Značení obdélník Úhly - Procvičování úhlů na nejoblíbenějším výukovém webu. Pestrá cvičení: psaní odpovědi, výběr možností, hry. Rozsáhlá sbírka příkladů, pěkně zpracované obrázky

otevři rys v CabriJavaObsah prezentace: Obsah prezentace

Sousední a protější strany, vrcholy, úhly datakabinet

Eukleidovská geometrie - Wikipedi

 1. Vrcholové úhly • dvě různoběžky p, q se společným bodem V rozdělí rovinu na čtyři úhly - dvě dvojice úhlů jejichž ramena jsou opačné polopřímky. • vrcholové úhly jsou shodn • úsečka spojující vrchol se středem protější stran
 2. b) Stranu protější ke straně c. c) Úhly sousední s úhlem . d) Úhel protější k úhlu . e) Vrcholy sousední s vrcholem D. 2. Načrtni si čtyřúhelník, pro který platí: a) má všechny vnitřní úhly pravé. b) má dva vnitřní úhly pravé. c) má pouze jeden vnitřní úhel pravý
 3. Protější strany jsou vždy shodné. Jaká je závislost velikostí protějších úhlů? Protější úhly jsou vždy shodné. Rys 2 - Úhly v rovnoběžnících II. Máme stejnou situaci jako v předchozím rysu, navíc jsou vytvořeny přímky procházející všemi čtyřmi stranami rovnoběžníka. Zaměřte se nyní velikosti.
 4. Protější vnitřní úhly: a a g, b a d protější strany protější vrcholy a úhly Program Geogebra . ČTYŘÚHELNÍK Úhlopříčky: AC a BD Obvod: o = a + b + c +d Jaký je součet vnitřních úhlů čtyřúhelníku ? Program Geogebra . Úhlopříčka čtyřúhelní
 5. Čtyři vrcholy, čtyři stejně dlouhé strany, ale všechny úhly nejsou pravé, takže se nejedná o čtverec. Jak narýsovat čtverec # Čtverec se rýsuje snadno a přímočaře. Jediné, co potřebujete znát, je délka strany. Pokud je délka strany třeba tři centimetry, tak jako první narýsujete úsečku o délce tři centimetry
 6. Úhly ve čtyřúhelníku Součet vnitřních úhlů každého čtyřúhelníku je 360° δve čtyřúhelníku A D, jestliže α β= 550, = 88 0, γ= 112 . Úhly v rovnoběžníku čtverec a obdélník - všechny vnitřní úhly mají velikost 900 kosočtverec a kosodélník - protější úhly jsou shodné (mají stejnou velikost
 7. Protější úhly při vrcholech u vedlejší úhlopříčky jsou (shodné - různé). Protější úhly při vrcholech u hlavní úhlopříčky jsou (shodné - různé). Deltoidu (lze - nelze) vepsat kružnici tak, aby se dotýkala všech jeho stran. Deltoidu (lze - nelze) opsat kružnici pouze v případě, že jsou dva protější úhly _____

A B D C α δ β a b d Rovnoběžníky = čtyřúhelníky, které mají každé 2 protější strany rovnoběžné a stejně dlouhé. další vlastnosti: protější úhly mají stejnou velikost α = γ; β = δ součet vnitřních úhlů je 360° α + β + γ + δ = 360° součet velikostí sousedních úhlů je 180° α + β = 180°; β + γ. vnitřní úhly α, β, γ, δ; úhlopříčky AC, BD; protější vrcholy A a C, B a D; protější úhly α a γ, β a. Jeho protější rovnoběžné strany jsou shodné, jeho sousední strany nejsou shodné. Vnitřní úhly u protějších vrcholů jsou shodné. Kosodélník má dvě úhlopříčky, které nejsou shodné, nejsou na sebe kolmé a půlí se. Úhlopříčky nepůlí vnitřní úhly kosodélníku

čtyřúhelník, který má každé dvě protější strany rovnoběžné a shodné obvod rovnoběžníku se vypočte podle vzorce o = 2.(a + b) obsah rovnoběžníku se vypočte podle vzorce S = a . va každé dva protější vnitřní úhly jsou shodné součet dvou sousedních vnitřních úhlů je 180 Protější úhly rovnoběžníku mají stejnou velikost. Součet velikostí sousedních úhlů je 180 stupňů. Součet velikostí všech úhlů je 360 stupňů. Výška udává vzdálenost rovnoběžek, na kterých leží jeho protější strany Průsečík úhlopříček je jeho středem souměrnosti. e) Protější strany rovnoběžníku jsou rovnoběžné . f) Sousední strany rovnoběžníku jsou k sobě kolmé g) Protější úhly rovnoběžníku jsou shodné

Rovnoběžník (kosodélník) je čtyřúhelník, jehož protější strany jsou rovnoběžné a stejně dlouhé, sousední strany nesvírají pravý úhel. Úhlopříčky nejsou stejně dlouhé a kolmé, ale navzájem se půlí. Výšky jsou kolmé vzdálenosti mezi protějšími stranami. Vzorc E-LEARNING - zde Výukový text k vytištění zde Vlastnosti rovnoběžníků - test Další zajímavosti - zde Rovnoběžník je čtyřúhelník, který má každé dvě protější strany rovnoběžné. Vlastnosti rovnoběžníku protější strany jsou rovnoběžné protější strany.. Rovnostranný trojúhelník je osově souměrný se 3 osami souměrnosti, které procházejí vždy vrcholem a středem protější strany. Všechny vnitřní úhly jsou shodné a jejich velikost je 60°. Všechny výšky a těžnice jsou shodné. Těžnice a výška příslušné téže straně jsou totožné

Obdélník, obsah a obvod, strany, úhly, úhlopříčk

 1. Všechny vnitřní úhly jsou pravé Sousední strany jsou shodné Sousední strany jsou na sebe kolmé Protější úhly jsou pravé. Úhlopříčky jsou na sebe kolmé Úhlopříčky jsou shodné. Úhlopříčky se navzájem půlí Úhlopříčky půlí vnitřní úhel Protější úhly jsou prav
 2. Každé dva protější úhly jsou shodné. Úhlopříčky se v rovnoběžníku navzájem půlí. S va vb vb va A D C B a b va a Př.: a = 5 cm; va = 3,5 cm S = 5 . 3,5 S = 17,5 cm2 u1 u2 u1 u2 u1, u2 - úhlopříčky kosočtverce 1) u1 = 8,3 cm, u2 = 4,6 cm. 2) u1 = 25 mm, u2 = 7,6 cm. b a a a a a a a a a a b a b a b o = a+a+a+a o = 4.a o.
 3. 8. Lichoběžníky - rozdělení, vlastnosti, konstrukce, obvod, obsah, slovní úlohy Lichoběžník je čtyřúhelník, jehož dvě protější strany jsou rovnoběžné (základny) a zbývající dvě strany jsou různoběžné (ramena). Vzdálenosti dvou protějších rovnoběžných stran se říká výška lichoběžníku. Součet všech vnitřních úhlů lichoběžníku je 360°
 4. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze
 5. Takže bude poloviční oproti velikosti oblouku. Takže, polovina z 270. Což je 135 ° - a máme hotovo. Možná si všimnete něčeho zvláštního. Pokud sečteme 135 ° a 45 °, vyjde nám 180 °. Vypadá to, aspoň v tomhle případě, že jsou tyhle úhly protější tohoto vepsaného čtyřúhelníka. Vypadá to, že jsou doplňkové
 6. 4 úhly, jejichž součet je 360°. Z Základní vlastnosti rovnoběžníků • Každé dvě protější strany jsou rovnoběžné a shodné. • Každé dva protější úhly jsou shodné. • Úhlopříčky se v rovnoběžníku navzájem půlí. Základní vlastnosti rovnoběžníků.

Úhly - Procvičování online - Umíme matik

 1. V každém rovnoběžníku jsou protější úhly shodné (vlastnost 5 v tab. 1). Ze shodnosti trojúhelníků ACD a CAB plyne, že úhly CDA a ABC jsou shodné (obr. 7). Na základě obr. 5 a obr. 6 je patrné, že jsou shodné úhly DAB a BCD. Odtud již získáme platnost daného tvrzení (obr. 8). Matematika - fyzika - informatika.
 2. Dvě protější strany jsou rovnoběžné, dvě různoběžné. Součet vnitřních úhlů je 360˚. Nemá žádný vnitřní úhel pravý. Vnitřní úhly při základnách jsou shodné. Je osově souměrný podle spojnice středů obou základen Úhlopříčky jsou shodné. Program Geogebr
 3. Čtyřúhelník má čtyři vrcholy, čtyři strany, čtyři vnitřní úhly. Dvě strany, které mají společný vrchol, jsou sousední. Dvě strany, které nemají společný vrchol, jsou protější. Také dva vrcholy a dva vnitřní úhly čtyřúhelníku jsou buď sousední, nebo protější
 4. ulých úkolech jsme se seznámili se základními vlastnostmi a pojmy u čtyřúhelníků, počítali jsme s vnitřními úhly a dnes si dáme jednoduchý pracovní list zaměřený na ČTYŘÚHELNÍKY - ROVNOBĚŽNÍKY.. Tento pracovní list si můžeš vytisknout, vyplnit jej a pak mi ho vrátit vyfocený nebo naskenovaný přes email, FB nebo Školu v pyžamu
Rovnoběžníky - vlastnosti :: Výuka matematiky a angličtiny

Výška trojúhelníku je kolmice spuštěná z vrcholu na protější stranu. Výšky trojúhelníku se protínají v jednom bodě, který se nazývá ortocentrum. H - výška trojúhelníku. a - strana, základna. b, c - strany. β, γ - úhly na základn. 3 rovnobĚŽnÍky protější strany jsou rovnoběžné (zopakuj vlastnosti a velikost ÚhlŮ - Úhly souhlasnÉ) 1. Čtverec narÝsujte Čtverec s dÉlkou strany 6 cm - pojmenujte jeho vrcholy, narÝsujt Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Protější úhly v kosočtverci jsou stejně velké. Součet všech vnitřních úhlů je 360 °. Úhlopříčky v kosodélníku mají různé délky, půlí se, nejsou na sebe kolmé. Protější úhly v kosodélníku jsou stejně velké. Součet všech vnitřních úhlů je 360° Protější strany jsou.. Úkol pro vás. Vlastnosti rovnoběžníků: Součet sousedních úhlů je 180°. Sousední úhly Úhlopříčky se půlí. S je střed úhlopříček. Průsečík úhlopříček Protější strany jsou rovnoběžné a stejně dlouhé. Protější strany Protější úhly jsou shodné. Protější úhly

Video: Trojúhelník — Matematika

Čtyřúhelníky pracovní lis

 1. konvexní čtyřúhelník dvojice protějších stran jsou rovnoběžné protější strany rovnoběžníku jsou shodné protější úhly rovnoběžníku jsou shodné úhlopříčky rovnoběžníku se navzájem půlí; jejich průsečík je středem rovnoběžník
 2. Vztahy mezi úhly a stranami určují sinová, kosinová a tangentová věta. Trojúhelníku lze opsat kružnici, kde střed kružnice opsané leží v průsečíku os stran a poloměr se rovná vzdálenosti středu od libovolného vrcholu. Výšky trojúhelníku: Výška je kolmice spuštěná z vrcholu na protější stranu
 3. Mnohoúhelník. Část roviny ohraničená danou lomenou čarou, společně s ní, se nazývá mnohoúhelník.Pro konkrétní lomenou čaru, která je tvořená n, n ≥ 3 úsečkami, se jedná o n-úhelník (pro n = 3 tedy trojúhelník, pro n = 4 čtyřúhelník atd.).Jednotlivé úsečky lomené čáry se nazývají strany mnohoúhelníku, jejich krajní body jsou vrcholy mnohoúhelníku
 4. Rovnoběžník má každé dvě protější strany rovnoběžné a shodné, každé dva protější úhly shodné, úhlopříčky se půlí a je středově souměrný. Charakterizuj další společné vlastnosti čtverce a kosočtverce: í Všechny strany mají stejnou délku

Geometrie zive - Univerzita Karlov

Prezentace aplikace PowerPoin

Protější strany jsou stejně dlouhé a rovnoběžné Všechny úhly jsou pravé (90°) Stejně dlouhé úhlopříčky -úsečky spojující nesousední vrchol Každé dva protější úhly rovnoběžníku jsou shodné. Součet každých dvou sousedních úhlů rovnoběžníku je 180°. Úhlopříčky v rovnoběžníku se navzájem půlí. Rovnoběžník je středově souměrný podle průsečíku svých úhlopříček. Kolmice v a v b z bodu na protější strany se nazývají výšky rovnoběžníku

Protější strany - nemají žádný společný bod: AB a CD, BC a AD Vnitřní úhly čtyřúhelníku: α, β, γ, δ Sousední vnitřní úhly: α a β, β a γ, γ a δ, α a δ Protější vnitřní úhly: α a γ, β a δ Úhlopříčky čtyřúhelníku - úsečky spojující protější vrcholy: A, A pokud můžeme dokázat, že velikost tohoto protějšího úhlu je 180 minus 'x' stupňů, pak dokážeme, že protější úhly v libovolném čtyřúhelníku vepsaném v kružnici jsou doplňkové. Protože pokud je toto 180 minus 'x', 180 minus 'x' plus 'x' je 180 stupňů. Takže, opět si zastavte toto video a zkuste, jestli zvládnete.

Čtverec — Matematika

PPT - Čtyřúhelníky PowerPoint Presentation - ID:7025046

Každé dvě protější strany jsou rovnoběžné a mají stejnou délku. Protější úhly mají stejnou velikost. Selection File type icon File name Description Size Revision Time User - protější strany rovnoběžníku mají stejnou délku = jsou shodné - protější úhly rovnoběžníku mají stejnou velikost - součet velikostí sousedních úhlů rovnoběžníku je 180

Čtyřúhelník - Dynamická planimetrie a učivo Z

Lichoběžník je čtyřúhelník, jehož dvě protější strany jsou rovnoběžné a další dvě zbývající různoběžné. Názvy stran Názvy stran se podobají názvům rovnoramenného trojúhelníku, jen s tím rozdílem, že má dvě základny. Dvě protilehlé strany vzájemně rovnoběžné se nazývají základnami a zbývající dvojice různoběžných stran se nazývá rameny Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního program

Dvě strany čtyřúhelníku, které nemají společný vrchol, se nazývají protější strany - např. a, c. Krajní body téže strany se nazývají sousední vrcholy - např. A, B. Vrcholy, které nejsou sousední, se nazývají protější vrcholy - např. A, C. Vnitřní úhly čtyřúhelníku A D značíme řeckými písmeny Prvky (vrcholy, strany, úhly) ležící vedle sebe nazýváme . sousední Každé dva protější úhly rovnoběžníku jsou . stejně velké. Vrcholové úhly: Dvě různoběžky p,q se společným bodem V rozdělí rovinu na čtyři úhly - dvě dvojice úhlů jejichž ramena jsou opačné polopřímky. Takové úhly nazýváme úhly Výška - kolmice spuštěná z vrcholu na protější stranu. Všechny výšky se protínají v jednom bodě (tzv Kosočtverec je čtyřúhelník, který má všechny strany stejně dlouhé a vnitřní úhly nemá pravé. KOSODÉLNÍK je čtyřúhelník, který má protější strany stejně dlouhé, sousední strany různě dlouhé a vnitřní úhly nemá pravé

Obecné vlastnosti čtyřúhelníků :: Výuka matematiky a

Těžnice - úsečka spojující vrchol trojúhelníku se středem protější strany. Těžiště - všechny tři těžnice se protínají v jediném bodě, který značíme písmenem Vzdálenost těžiště od vrcholu trojúhelníka je dvakrát větší, než je vzdálenost těžiště od středu protější strany c) Vnitřní úhly čtyřúhelníku. d) Úhlopříčky čtyřúhelníku. e) Sousední vrcholy. f) Protější vrcholy. g) Sousední strany. h) Protější strany. i) Sousední vnitřní úhly. j) Protější vnitřní úhly - protější strany a úhly jsou shodné - úhlopříčky se půlí, u čtverce a kosočtverce jsou kolmé a půlí vnitřní úhly Lichoběžníky - dvě protější strany jsou rovnoběžné, dvě různoběžné - rovnoběžky jsou základny, různoběžky ramena - pokud jsou různoběžné shodné - rovnoramenný. - protější strany má stejně dlouhé - úhlopříčky se půlí - nejde mu vepsat ani opsat kružnice - každé dva protější úhly jsou stejn. e) Protější strany rovnoběžníku jsou rovnoběžné f) Sousední strany rovnoběžníku jsou k sobě kolmé g) Protější úhly rovnoběžníku jsou shodné

Title: Pracovní list - VÁLEC Author: Stanka Last modified by: Iveta Kudláčková Created Date: 5/29/2012 11:59:00 AM Company: doma Other title Pomocí úhlu vyjádřete vnitřní úhly trojúhelníku ABC. 33. V trojúhelníku ABC je AB BC. Bod D je libovolný vnitřní bod strany AC. Dokažte, že AB BD. (tj. každé dvě jeho protější strany jsou rovnoběžné), pak platí, že jeho a) protější strany jsou shodné, b) úhlopříčky se půlí, c) protější úhly jsou. e) Shodné protější strany - čtverec, kosočtverec, obdélník, kosodélník f) Shodné sousední úhly - čtverec, obdélník g) Různé protější strany - takový rovnoběžník neexistuje Úkol č. 3 Řekneme si ve čtvrtek na online hodině Úkol č. 4 Řekneme si ve čtvrtek na online hodině Úkol č.

obsah stěny krychle vzorecPlanimetrie - lichoběžník
 • Rozlosování epojištění ligy 2017 2018.
 • Louskáček divadlo na vinohradech.
 • Clonazepam dosage.
 • Zidovske deti.
 • Bankovky nsr.
 • Gravitační síla výpočet.
 • Laver cup 2019 teams.
 • Kdy nastává ovulační krvácení.
 • Draci smycka.
 • Mrazuvzdorná dlažba 30x30.
 • Spektrum rock znojmo.
 • Polodlouhé mikádo.
 • Samsung a5 2017 fotoaparat.
 • Elegantní šaty na svatbu.
 • Plosky nohou.
 • Parní žehlící systém recenze.
 • Čistič na koberce a čalounění.
 • Melanie hamrick deveraux octavian basil jagger.
 • Dřevěné podlahy.
 • Lev výška.
 • 50 kč 2016.
 • Vodopád karty.
 • Čínské hůlky kde koupit.
 • Chňapík maličký krokodýl německy.
 • Zavedení nasogastrické sondy video.
 • Koťata.
 • Jak odstranit barvy na sklo z oblečení.
 • Vinohradská nemocnice chirurgie.
 • Windows 7 end of support.
 • Suzuki gs 500 nádrž.
 • Tesla cars germany.
 • Bazos mobily na predaj.
 • Harry potter studio londýn vstupenky.
 • 28 zari.
 • Neztužená vzducholoď.
 • Začínáme soustružit.
 • Adresy slavných osobností.
 • Základy angličtiny ke stažení zdarma.
 • Shaun the sheep olympics.
 • Aki anime.
 • Submukózní myom.